اگر پیشه وری موفق میشد…

عباس جوادی – در سالروز 21 آذر بیائید هر کس همان حرف های همیشگی اش را تکرار نکند.

طبق معمول سنت شرقی و ایرانی و کمونیستی و اسلامی و غیره، طرف های بحث در موضوع حکومت پیشه وری یا آن را تلعین و تکفیر کرده و آن را خائن و خونخوار و غیره نامیده  اند و یا اینکه آنرا  به آسمان هفتم ترفیع داده و تا توانسته اند همه صفات عالی و آسمانی را برای فرقه و حکومت «ملی» و آقای پیشه وری به کار برده اند. هر دو طرف تا بخواهید حرف های  عمومی و کلی و مبالغه آمیز گفته اند بدون آنکه  دلیل و رقم و منبع بدهند، بدون اینکه چندین منبع و اطلاعات را کنار هم بگذارند و مقایسه کنند.

مثلا یک طرف چنان با تعریف و توصیف در باره سر کار آمدن پیشه وری «به به و چه چه» میکند که گویا فرقه و پیشه وری خودشان همینطوری آمدند و با «مبارزات فداکارانه» در عرض چند ماه در تبریز بر سر قدرت نشستند بدون اینکه بگویند آخر ارتش شوروی چهار پنج سال بود شمال ایران و از جمله تبریز را اشغال کرده بود و فرقه توانست بیاید چون «صاحب اختیارانشان» در مسکو چند ماه قبل از آن دقیقا برنامه ریزی کرده بودند که در آذربایجان ایران باید یک «حرکت تجریه طلبانه» به راه بیافتند (نگاه کنید به این سند حزب کمونیست شوروی با امضای استالین که  از طرف این سایت به فارسی ترجمه شده)… بخاطر اینکه طبق همین سند آن ها اول فرقه را راه انداخته  بعد دستشان را گرفته و بطرف حکومت سوقشان داده یودند بدون اینکه کسی بتواند در مقابلشان بایستد. طرف دیگر هم موضوع شوروی و ارتش سرخ و وابستگی فرقه را به باکو و مسکو مطرح میکند (که درست هم هست) اما از فساد و رخوت دستگاه اداری صحبت نمیکند ونمیگوید که رژیم پهلوی تحصیل زبان مادری را ممنوع کرده بود (که بهانه بدست شوروی ها داد) و حتی قبل از شرایط جنگی نیز توجهی به عمران و آبادی آذربایجان و دیگر استان های غیر مرکزی نمیکرد.

یک طرف مثلا همه اش میگوید که حکومت فرقه ترکی آذری را زبان رسمی کرد و رادیو تبریز را افتتاح کرد و آنهمه روزنامه چاپ شد و کارخانه نساجی ساخت و زمین ها را بین دهقانان تقسیم کرد (که درست هم هست) اما نمیگوید (طبق همان سند فرمان حزب کمونیست شوروی) همه آن اصلاحات از طرف مسکو و برای تجزیه آذربایجان طرح ریزی و اجرا میشد. نمیگوید که در همان رادیو و مطبوعات جز تعریف و تعارف نسبت به زبان مادری و میهن آذربایجان (مشمول بر شمال ارس منتهی منهای بقیه ایران) و «پدرمان استالین» و «صلح دوستی اتحاد شوروی» چه مینوشتند و یا اینکه در اردبیل و تبریز و غیره چند صد تا از خانه های مردم را به صد بهانه اشغال و استملاک کرده بودند. طرف مقابل میگوید  صد ها آدم بیگناه و آذربایجانی چه کارمندان ادارات و چه بازرگانان و کسبه و روحانیون که کاری به کار کسی نداشتند اما روی خوشی به فرقه نشان نمیدادند از طرف «حکومت ملی» حبس و یا اعدام شدند و یا فرار را بر قرار ترجیح دادند (که این ها هم همه درست است) اما نمیگوید که فرقه هم کارهائی از قبیل راهسازی و تاسیس بیمارستان و مدارس کرد که  حکومت تهران نکرده بود و برنامه ای هم نداشت که بکند.

در مورد سقوط حکومت فرقه یک طرف ادعا میکند که فرقه و فدائیان «قهرمانانه» و «تا آخرین قطره خون» در مقابل «ارتش متجاوز» (!) ایران مقاومت کردند و 30 هزار (!)، حتی بعضی ها میگویند تا 60 هزار نفر کشته شد (!) در حالیکه مثلا شاهدان محلی میگویند در بسیاری شهر ها مردم قبل از رسیدن ارتش ایران «کار فرقه و فدائی ها را تمام کرده  بودند» و ناظران غربی در مجموع فقط از 400-600 کشته سخن میگویند و همه میدانیم که بدنه اصلی کادر های مهم و بخصوص رهبری فرقه همگی قبل از آمدن ارتش ایران و با توصیه و فشار و سازمان دهی شوروی ها به باکو رفته بودند.

شاید برای اینکه همه ما خونسردانه واقعیت ها را طوری که هست (و نه طوری که میخواهیم) ببینیم و بخوانیم باید 100-200 سال دیگر صبر کنیم!

فقط اصلا فکر کرده اید که، حالا هر چی، اگر به عللی و بخاطر شرایطی قوای شوروی ایران را ترک نمیکرد و یا اگر هم ترک میکرد فرقه واقعا مقاومت نشان میداد و میماند و زور ارتش آنوقت ها نیم بند ایران هم به نیرو های نیم بند تر فدائی ها نمیرسید ولی به هر حال بخاطر ادامه پشتوانه ارتش سرخ و حزب کمونیست آذربایجان شوروی فرقه و پیشه وری سر کار میماندند… در آن صورت جه میشد؟ 65 سال گذشته در تبریز و اردبیل و زنجان و مراغه و اورمیه شاهد چه چیز هائی میبودیم؟  رابطه تبریز و باکو و مسکو از طرفی و تبریز و تهران و دنیا از طرف دیگر چه میشد؟ داستان آذربایجان و کردستان بر سر آذربایجان غربی چه میشد و موضوع «جمهوری مستقل مهاباد» چه نتایجی میداد؟

مهمتر از همه این امور سیاسی و پیش بینی های منطقه ای و جهانی:  مثلا امروز خود شما کجا بودید، چه میکردید و چه فکر میکردید؟ در کجا کار و یا تحصیل میکردید؟ خانواده تان کجا بود؟ چه غذاهائی میخوردید و چه کتاب هائی را میخواندید؟ اصولا کدام زبان ها را میدانستید؟ در آمدتان چقدر بود؟ تامین بهداشتی میداشتید؟ از زندگی خود و مردم دور و برتان راضی تر از امروز میبودید؟

البته کسی این ها رابه یقین نمیداند و نمیتواند دقیقا و بطور علمی چیزی بگوید.

اما هر کس میتواند برای خودش حدسی بزند و کسانی که آذربایجان شوروی سابق و یا جمهوری آذربایجان را دیده اند احتمالا میتوانند بهتر حدس بزنند.دسته‌ها:از ۲۱ آذر تا ۲۱ آذر

برچسب‌ها: