نام روز های هفته

CentrAsia
نام روز های هفته در آذربایجان، آسیای میانه و ترکیه

آذربایجان ایران:

دوشنبه
doşənbə
سه شنبه (ندرتا: چارشنبه آخشامی)
seşənbə
چارشنبه
çarşənbə
پنجشنبه (ندرتا: جمعه آخشامی)
pənşənbə
جمعه
cümə
شنبه
şənbə
یکشنبه
yekşənbə

جمهوری آذربایجان:

بازار ارته سی
bazarertəsi
چرشنبه آخشامی
çərşəmbeaxşamı
چرشنبه
çərşəmbe
جمعه آخشامی
cüməaxşamı
جمعه
cümə
شنبه
şənbə
بازار
bazar

ترکیه:

پازارته سی
Pazartesi
سالی
Salı
چارشامبا
Çarşamba
پرشمبه
Perşembe
جوما
Cuma
جومارته سی
Cumartesi
پازار
Pazar

ترکمنستان:

دوشنبه
Duşenbe
سی شنبه
Sişenbe
چارشنبه
Çarşenbe
پن شنبه
Penşenbe
آننا
Anna
شنبه
Şenbe
یگ شنبه
Yegşenbe

اوزبکستان:

دوشنبه
Duşanba
سه شنبه
Seşanba
چورشنبه
Çorşçanba
پی شنبه
Payşanba
جوما
Cuma
شنبه
Şanba
یک شنبه
Yekşanba

قیرقیزستان:

دوی شونبو
Düyşönbü
شئی شنبی
Şeyşenbi
شارشنبی
Şarşenbi
بئی شنبی
Beyşenbi
جوما
Cuma
ای شنبی
İşenbi
یک شنبی
Yekşenbi

قزاقستان:

دوی سنبی
Duysenbi
سئی سنبی
Seysenbi
سار سنبی
Sarsenbi
بئی سنبی
Beysenbi
جوما
Cuma
سنبی
Senbi
یک سنبی
Yeksenbi

 

طبق خواست خوانندگان علاقمند: نام روزهای هفته به زبان اویغوری (سین کیانگ چین):

و همچنین به زبان ترکی عثمانی (تا سال های 1930 در ترکیه):دسته‌ها:یادداشت, ترکیه، جمهوری آذربایجان و آسیای میانه

برچسب‌ها:,