باى تَرٓك – درخت زندگى قزاقى

باى ترك

باى ترك

از وقتى آستانا (آستانه) در سال ١٩٩٧ جاى آلماتى را بعنوان پايتخت جمهورى قزاقستان گرفت، اين شهر با سرعتى سرسام آور مدرنيزه شد. هر كس ميگويد «اگر پول باشد همه چيز ممكن است»، اما با وجود ميليارد ها دلارى كه از منبع در آمد نفت اين نهمين كشور پهناور دنيا نصيب اين دولت ميشود، باوركردنى نيست كه در عرض فقط ١٧ سال يك شهر كوچك ولايتى تبديل به چنين شهر مدرن دولت و بوروكراسى قزاقستان شود.

يكى از مكانهاى ديدنى آستانا برجى است بنام «باى تٓرٓك» (به فتح ت و فح ر، باى بمعنى ثروتمند و بلند و تٓرٓك بمعناى درخت تبريزى) كه آدمى را با ٩٧ متر بلندى خود بياد برج ايفل پاريس مياندازد. از بالاى باى ترك ميتوانيد از يكسو «آق اوردا» (قصر سفيد، آق بمعناى سفيد و اوردا بمعنى خانه و كاشانه) يعنى مقر رئيس جمهورى نورسلطان نظربايف را ببينيد كه از سوى بناهاى دولتى، وزارتخانه ها و پارلمان كشور و «بيزنس اورتاليغى» (مركز هاى بيزنس، اورتاليق بمعنى مركز)  احاطه شده و با يك بولوار پهناور و طولانى به بناى نوساخت و پر مدعاى «خان شاتير» (خان بمعناى بزرگ و شاتير كه همان چادر است يعنى شاه چادر) وصل شده است. اين چادر فلزى مدرن كه مركز خريد و تفريح است با طرح معمارى خود آدمى را بياد چادر (يورت، به قزاقى «جورت») هاى قبايل كوچنده ترك زبان در دشت هاى آسياى مركزى مياندازد.

آستانا، جلوى آق اوردا، قصر سفيد

آستانا، جلوى آق اوردا، قصر سفيد

اما داستان افسانه اى خود «باى ترك» هم جالب است. اين افسانه مربوط به درخت بلند بالاى زندگى ميشود كه در افسانه ها ميگويند مرغ افسانه اى «سامُرق» (همان سيمرغ افسانه هاى ايرانى) بر بلندى آن تخمى طلائى گذاشته كه هر كس آنرا بدست آورد صاحب زندگى ابدى ميشود. اين افسانه شايد نشانه تقاطع و اختلاط اساطير ايران و توران در آسياى ميانه است.

در آخرين طبقه «باى ترك» يك اثر حفر شده در برنز دست پرزيدنت نظربايف را گذاشته اند. گردشگران دست خود را در اين رد دست نظربايف گذاشته عكس ميگيرند.

منظره آستانا از بالاترين طبقه باى ترك با اثر دست رئيس جمهورى نظربايف بر لوحه برنز

منظره آستانا از بالاترين طبقه باى ترك با اثر دست رئيس جمهورى نظربايف بر لوحه برنز

ميگويند اين بخش از آستانا آئينه «ويزيون» و نقشه آقاى نظربايف براى كشورى است كه او از خود بجا خواهد گذاشت اگرچه منتقدين او به اين رهبر ٧٤ ساله كشور خرده ميگيرند كه اينهمه پول را بقول خودشان «بيهوده» براى اين معمارى به گفته آنها «نمايشى» خرج كرده است.

خان شاتير، چادر عظيم فلزى، مركز خريد و تفريح، آستانا

خان شاتير، چادر عظيم فلزى، مركز خريد و تفريح، آستانادسته‌ها:ترکیه، جمهوری آذربایجان و آسیای میانه, خودمانی

برچسب‌ها:, , , ,