سایت عباس جوادی Abbas Djavadi's Website

جنگ های افشین با بابک

جنگ های افشین با بابک، به روایت الکامل فی التاریخ ابن الاثیر، جلد نهم، ترجمه حمید رضا آژیر، تهران 1381 در این لینک:

جنگ های افشین با بابک

Advertisements