سایت عباس جوادی Abbas Djavadi's Website

رادیوی آزادی (تاجیکی): اردوغان و تفاهم با روسیه

مصاحبه با رادیوی آزادی (تاجیکی): اردوغان و تفاهم با روسیه، 27 ژوئیه 2016

Advertisements