سایت عباس جوادی Abbas Djavadi's Website

رادیوی آزادی (تاجیکی): اردوغان و تفاهم با روسیه