زبان آذربایجان از مادها تا اسکندر

qa6

میرسیم به دوره ماد ها، یعنی تقریبا ۲۷۰۰ سال پیش…

مادها یکی از دوشاخه اصلی ایرانیانی بودند که ۳۵۰۰-۳۰۰۰ سال پیش از اوراسیا به فلات ایران کنونی آمدند. آنها در شمال و شمال غرب ایران مسکون شدند. شاخه دوم ایرانیان هم پارس ها بودند که طبیعتا آنها هم از شمال آمدند اما درجنوب و غرب ایران کنونی مسکون شدند. ظاهرا هردوی این قبایل ایرانی با قبایل بومی کشمکش و رقابتی هم که داشته باشند، در نهایت با آنها آمیزش کرده اند. بعد از کوچ و استقرار ماد ها و پارس ها است که سرزمین کنونی ایران «ایرانی» یعنی ایرانی زبان میشود. قبل از آن در ایران کسی نبود که ایرانی زبان باشد.

ظاهرا در سرزمین های غربی ایران، کرمانشاه و همدان بین مادها و پارس ها قرار داشته است. ماد ها و پارس ها اگرچه در ابتدا هرکدام بیشتر در سرزمین خود بوده اند، اما پارس ها در ماد و ماد ها در پارس هم بوده اند. به گفته دیاکونوف (۱)  مثلا منابع آشوری بیشتر از پارس ها، از ماد هاست که سخن میگویند، چونکه ماد ها همسایه بلاواسطه شان هستند اما از حضور پارس ها در همدان هم نقل میکنند. طبق برخی اطلاعات دیگر (۲) در ابتدا گروهی از پارس ها مدت ها در غرب دریاچه ارومیه هم بودند اما بعدا به چنوب غرب ایران یعنی خوزستان و فارس کوچیدند.

میتوان استنتاج کرد که در آسیای میانه، خراسان و شرق دریای خزر هم ایرانی زبانان موجود بوده و مسکون شده اند چراکه بزودی از آنها هم که بعد ها گویشوران لهجه های پارتی (اشکانی)، سُغدی و بلخی نامیده میشوند مطلع میشویم. گفته میشود که حتی یک عده از طوایف سکائی و دیگر اقوام اوراسیا که آنها هم ایرانی زبان بودند اما دیرتر یکجا نشین شدند، در آسیای میانه میمانند و یک عده دیگر از همین قبایل هم مستقیما به جنوب شرق ایران میروند که بعدا در آنجا زبان ها و لهجه های سیستان و بلوچستان را رواج میدهند. اما این اطلاعات بیشتر مربوط به دوره پس از هخامنشیان است، یعنی حدودا ۳۰۰-۴۰۰ سال پس از ماد ها و هخامنشیان.

زبان ماد ها مادی و زبان پارس ها پارسی بود. زبان آذربایجان و کردستان هم که بعدا یکجا «ماد کوچک» و یا «آتروپاتن» نامیده شد، طبیعتا مادی و یا اگر دقیق تر بگوئیم، لهجه های مادی شمال غربی ایران بود.  مادی و پارسی دو گونه و یا لهجه مختلف ایرانی بودند. درست ترش این است که بگوئیم مجموعه لهجه های مادی و مجموعه لهجه های پارسی همراه با دیگر لهجه ها و زبان های ایرانی از یک خانواده بودند اما ویژگی خودشان را هم داشتند. شاید فرق و نزدیکی این دو گونه مادی و پارسی را بتوان امروزبا قرابت و یا اختلاف کردی و فارسی مقایسه کرد (۳).

این را از کجا میدانیم؟ مقایسه متن های مادی و پارسی باستان این نتیجه را میدهد؟

دراین که ماد ها بین خود «مادی» یعنی به گونه شمال غربی ایرانی حرف میزدند، نمی تواند شکی باشد. در این هم نمیتوان شک کرد که اینجا موضوع بر سر یک زبان واحد، ملی و منسجم مانند فارسی، ترکی و یا انگلیسی امروز نیست. در شرایطی که جامعه هنوز اکثرا زندگی قبیله ای دارد، دولت منسجم نیست و آموزش همگانی  و رسانه وجود ندارد، نمیتوان انتظار داشت که زبان واحد و مشترکی هم وجود داشته باشد. میتوان حدس زد که لهجه یک منطقه ماد نشین از منطقه ای که پنجاه کیلومتر دورتر بوده و یا حتی گویش یک آبادی و دهکده نسبت به گویش دهکده و آبادی همسایه فرق میکرده است. از این جهت حتما آنچه که امروزه «مادی» مینامیم، عبارت از لهجه های مختلف مناطق مختلف بوده، اما بعید نیست که یک لهجه اکثریت و یا حاکمین این یا آن محل بر دیگران برتری داشته است، همچنانکه در فارس و خوزستان هم لهجه پارسی هخامنشیان بر دیگر لهجه های جنوب و جنوب غربی پارسی دوران باستان اولویت داشته و در نهایت تبدیل به «لهجه معیار» و استاندارد شده است.

اما از زبان مادی که شاخه شمال غربی زبان های ایرانی محسوب میشود، مدرکی باقی نمانده و یا شاید هم اصولا چیزی به این زبان نوشته نشده است. با اینهمه، نشانه های واژگانی بسیاری ازاین زبان را میتوان بیش از همه در زبان باستان اوستائی و «اوستائی نو» و به درجه ای کمتردر پارسی باستان یافت. حتی نظریاتی هست که مادی زبان اصلی اوستا بوده اگرچه بسیاری واژگان مادی و پارسی باستان همزمان در آن بکار برده شده است. علاوه بر آثار اوستائی، برخی منابع زبان های منطقه، از جمله آشوری، اورارتوئی و یونانی نیز واژگانی از «زبان ماد ها» به دست میدهند که برای تجزیه و تحلیل، مقایسه و نتیجه گیری علمی مهم هستند. نتیجه گیری زبانشناسان این است که مادی و پارسی باستان دو شاخه زبان های ایرانی بودند. این نتیجه گیری هم برمبنای «واژگان پایه» مشترک و مشابه و هم مقایسه ساختار دستوری آنهاست (۴).

اما آیا عجیب نیست که بگوئیم مادی زبان مادها بود و لیکن از آن اثر و نوشته ای باقی نمانده؟

در دنیا هزاران زبان هستند که میدانیم موجود بودند اما ازبین رفته اند و از آنها اثری باقی نمانده است. اما این نیست که از زبان مادی «اثر» و ردپائی باقی نمانده است. صد ها واژه و نام در آثار مختلف اوستائی، پارسی باستان و پهلوی هست که مادی هستند. با این وجود درست است که از ماد ها اثری مکتوب، مثلا یک سنگ نوشته و یا نوشته ای روی یک ظرف و غیره باقی نمانده است. ولی این که از ماد ها نوشته ای باقی نمانده و یا اصلا نبوده، اگر به تکامل تمدن و فرهنگ خواندن و نوشتن در این منطقه نگاه کنیم، چیزی طبیعی است. مخصوصا در دوره ماد ها، هم ماد ها و هم پارس ها اغلب هنوز در مرحله اوایل یکجا نشینی زندگی میکردند و با همسایگانشان پیشرفته ترشان، یعنی مثلا با آشور و اورارتوو یا عیلام و بابل درگیر بودند. بنا بر این نه فرهنگ و نه وقت خواندن و نوشتن داشتند. در حالیکه از تمدن های همسایه میانرودان مانند سومر، آشور، بابل، عیلام و حتی اورارتو هزاران نوشته روی سنگ و لوح های سفالین مانده است که همه به خط میخی بودند.

پس در دوره هخامنشی به چه زبانی میخواندند و می نوشتند؟

حتی در دوره بعدی هخامنشی و اواخر این دوره نیز در ایران خبرچندانی از خواندن و نوشتن نیست. مسئله ماد و پارس هم نیست. خواندن و نوشتن کار یک عده محدود، مخصوصا  روحانیون و میرزا ها یعنی کاتب ها بود که برای پادشاهان، اشراف، ماموران دولتی و یا تاجران کار میکردند تا مدارک و فرمان های  اربابان خود را به مخاطبانشان در مناطق دیگر بنویسند. زبانی که در این مکاتبات نوشته میشد بسته به مخاطب مزبور و منطقه ای که قرار بود آن نوشته فرستاده میشد فرق میکرد. مکاتبات روحانیان زرتشتى اصولا به اوستائی و روحانيون مسيحى به سريانى و یا آرامی میانه بود. بین ماد و پارس یعنی مثلا  مرکز آتروپاتن یعنی تخت سلیمان در جنوب دریاچه ارومیه و تخت جمشید (از پایتخت های هخامنشی) نامه ها به پارسی باستان نوشته میشد. معلوم میشود که در زمان هخامنشیان اگرچه  لهجه های محلی و فرق های جدی بین آنان باقی مانده بود، اما زبان نامه ها و مدارک رسمی و تجاری مثلا بین ماد و پارس و بلخ و پارتوا (سرزمین پارتی ها و یا اشکانیان در خراسان و شرق خزر) دیگرمشترک تر و واحد تر شده و مجموعا « پارسی» نامیده میشود. اصولا مردم عادی و عوام به لهجه های محلی حرف میزدند و طبقات برتر شهری مانند ماموران دیوان و لشکر، تاجران و روحانیون که لهجه های محلی ایرانی را هم میدانستند قادر به تکلم به پارسی مشترک نیز بودند. ریچارد فرای در این مورد از پنج گونه زبان رسمی کتبی، زبان «رسمی» شفاهی، زبان دینی، لهجه ها و زبان تجارت سخن میگوید و علاوه میکند که زبان کتبی و شفاهی رسمی در اواخر هخامنشیان از ماد تا پارس و بلخ  خراسان پارسی بود (۵). یعنی در کنار زبان های محلی، پارسی زبان رسمی مکاتبات بین این مناطق است. اما در سمرقند و بخارا زبان حاکم و شفاهی سُغدی است که اگرچه یک زبان ایرانی است، اما با پارسی فرق میکند. هر جا که طرف مقابل ممکن است پارسی باستان را نفهمد، به سبک عادتی که از دوران آشور باقی مانده بود، مکاتبات به آرامی و خط آرامی است. ظاهرا خط میخی مخصوص سنگ نوشته های سلطنتی بود و به غیر از سنگ نوشته ها، مکاتبات دیگر به رسم همیشگی به خط آرامی بود.

جالب است که می بینیم هرقدر آمیزش قومی و انسانی بین مناطق ایرانی زبان بیشتر شده، زبان مشترکی که بین این مناطق بر پایه پارسی یعنی آن گونه ای که ریشه اش از جنوب و جنوب غرب ایران بود و با تاثیر متقابل از دیگر لهجه های ایرانی غنی تر و ساده تر شده، تقویت و گسترش یافته است. در دوره بعد از هخامنشیان و بخصوص ۴۰۰ و اندی سال حاکمیت ساسانیان می بینیم که در سُغد هم لهجه سغدی بتدریج از بین رفته و پارسی (این بار پارسی میانه) بعنوان زبان مشترک جا افتاده و یا زبان عیلامی در خوزستان پسرفت کرده و به چندین جزیره کوچک زبانی تقلیل یافته است.

این آمیزش قومی آغاز آن مفهوم تاریخی «ایران» و زبان ایرانی است. ولی با اینهمه، هنوز هم در دوره هخامنشی خواندن و نوشتن بسیار محدود است. از تمام دوره هخامنشی با آن همه گستردگی و ابهت امپراتوری که وسیعترین امپراتوری جهان بود، نوشته ای جز چند سنگ نوشته و الواح سنگی تخت جمشید و غیره نمانده، در حالیکه مثلا در يونان همان دوره هخامنشی، ده ها و صد ها اثر مهم نوشته شده است که تبدیل به ادبیات کلاسیک دنیا شده اند و هنوز هم هستند. تصور کنید که پانصد و اندی سال پیش از میلاد یعنی ۲۵۰۰ سال پیش داریوش یکم امپراتورهخامنشی دستور ایجاد یک «الفبای آریان» و یا ایرانی میدهد که بعد معروف به «خط سلطنتی هخامنشی» میشود. این همان دوره شکوفائی ادبیات، فلسفه، هنر و مجسمه سازی و معماری یونان کلاسیک و در عین حال دوره جنگ های معروف ایران و یونان است.

یعنی ایران قدرت بزرگی بعنوان یک امپراتوری فوق العاده گسترده بود، اما از نگاه تمدن و فرهنگ و یا زبان و نوشتار هنوز در اوایل پیشرفتش بود؟

بيشك ايران مادى و يا حتى هخامنشى از نگاه فرهنگ و تمدن نسبت به يونان عقب تر بود. البته اين نوع مقايسه ها نسبى و در عين حال متغير  است. تمدن و فرهنگ کشور ها و ملت ها را به این صورت سخت است  با همدیگر مقایسه نمود و باصطلاح به آنها «نمره داد.» خط و نوشتار و معماری و یا چیزهائی اولیه تر مانند شهر نشینی و کشاورزی طبیعتا در میانرودان بدست سومر ها، آشوریان، بابلیان و عیلامیان و در شمال آفریقا از سوی مصریان باستان پی ریزی شده و تکامل یافته، اما بعد بسیاری از این تمدن ها ازبین رفته اند و جایشان را کسان دیگر گرفته اند. هرکسی این یا آن جنبه تمدن را از دیگران دیده و آموخته و شاید هم آن را ادامه داده است. البته بعضی ها هم خواسته و یا ناخواسته کارهائی را کرده و یا کار هائی را نکرده اند که در نتیجه عقب مانده اند و یا ازبین رفته اند. اما بیشک یونانیان در زمینه فرهنگ و هنر مقام ویژه ای در تاریخ بشریت دارند. از یک جهت شاید هم تصادف خوبی بوده است که یونان بجای آنکه مانند ایران تبدیل به یک دولت مرکزی و یکه تازدر سرزمینی وسیع در آسیا شود، در سرزمینی بمراتب کوچک تر در اروپا نوعی باصطلاح «دمکراسی ابتدایی» را با نظام دولتشهرها تجربه کرده و آن فرهنگ را در تاریخ خود جا انداخته است. شاید بخاطر وسعت سرزمین ایران و شرایط طبیعی آن، روندی مشابه یونان در ایران باستان ممکن هم نمی‌بود.

برگردیم به موضوع زبان و خط در دوره ماد و هخامنشی. زبان آذربایجانیان در دوره ماد یعنی ۲۷۰۰ تا ۲۳۰۰ سال پیش را هم باید در همین چهارچوب بررسی کرد چرا که آذربایجان امروز بعلاوه کردستان و همدان و بخش بزرگی از آناتولی شرقی و گیلان و مازندران و ری طبرستان و حتی اصفهان بخشی از این دولت ماد بود که بعدا فارس، خوزستان و خراسان هم به آن علاوه میشود تا اینکه هخامنشیان ماد ها را کنار گذاشته خود به قدرت میرسند. در ابتدا زبان مادی طوری که بین قبایل مادی رایج بوده، از پارسی باستان که در جنوب و جنوب غربی فلات ایران بکار میرفته بسیار متفاوت بوده و به اوستائی و حتی زبان های ایرانی شمال قفقاز و اوکرائین کنونی (زبان اقوام سکا و یا اسکیت، امروزه زبان اوستی) نزدیک تر بوده است (۵). روشن است که این زبان بتدریج و بویژه بدنبال حاکمیت هخامنشیان در قرن ششم پ. م. و همچنین آمیزش ایرانیان مادی، پارسی و پارتی، به پارسی باستان و کلا گونه های دیگر زبانهای ایرانی دولت هخامنشیان نزدیکتر شده است. با این ترتیب بعد از هخامنشیان زبان تا حدی متحدتر «فارسی میانه» و یا «پهلوی» بوجود آمده که با وجود تاثیرپذیری مستقیم از گونه های غربی و شمالی زبان های ایرانی، از نگاه واژگان و دستور زبان اساسا بر پارسی یعنی گونه جنوبی و جنوب غربی زبان های ایرانی استوار بوده است.

این دوره تجانس، همگون شوی و تشکل نسبی و تدریجی یک زبان مشترک ایرانی، یعنی فارسی میانه و یا پهلوی، مربوط به دوره بعد از هخامنشی میشود، بعد از آنکه اسکندر مقدونی از یونان و مقدونیه و از طریق آناتولی به ایران، یعنی بزرگترین امپراتوری آن دوره می تازد و آن را سرنگون میکند.

یعنی تا آن دوره ما آثاری مکتوب از زبان آذربایجانیان نداریم؟

چیزی از زبان مردم اصفهان و یا همدان هم نداریم. نه، چیزی که مخصوص زبان و یا لهجه بخصوص ایرانی و مادی آذربایجانیان باشد نداریم. سنگ نوشته به پارسی باستان و دیگر زبان ها داریم. اما اولا تعداد این سنگ نوشته ها کم است. ثانیا چیزی که معین کند که این پارسی نیست، بلکه مادی آذربایجان است، نداریم. شاید هم این نشان میدهد که تا پایان هخامنشیان دستکم مادی و پارسی طوری آمیخته اند که دیگر زیاد آنها را نمیتوان تفکیک کرد. البته بیشک گونه های شفاهی محلی همچنان با همدیگر بسیار متفاوت و شاید هم برای همدیگر سخت فهم بوده اند که حتی امروزه هم چیز عجیبی نیست.

گفتیم که نوشته مادی اصلا وجود ندارد و یا باقی نمانده است. اما از همان سنگ نوشته های پارسی و آثاری که  بعد از اسکندر، یعنی از ۲۳۰۰ سال پیش به بعد به پارسی باستان و اوستائی نوشته شده و آثار همسایگان مانند آشوربان که اینجا و آنجا لغات و نام های مادی را ذکر میکنند، میتوان به زبان مادی و پارسی باستان پی برد، آنها را بایکدیگر مقایسه کرد و درک نمود که اینها با همدیگر خویش و تبار بودند و بعد تر با هم آمیخته اند. این نوشته های کثیر که به پهلوی و حتی پارسی باستان و اوستائی نوشته شده، همه متعلق به دوره بعد از هخامنشیان است که اکثرا توسط موبدان زرتشتی به رشته تحریر در آمده است. این را باید خوب فهمید. یعنی موبدان زرتشتی بعد از هخامنشیان و بخصوص در دوره ساسانیان نشسته برای نگهداری متون دینی و فرهنگی گذشته، آثار آئین زرتشتی و فرهنگ باستانی ایران را که از ۴۰۰-۵۰۰ سال پیش از آن بصورت شفاهی سینه به سینه منتقل شده بود، با همان زبان و سبک بقلم آورده اند. این ابتکار و اقدام بسیار بزرگی است و اگر چنین نمیشد ما امروزه از آن همه زبان و آثار ایران باستان بی خبر می بودیم. برپایه مقایسه همین متون و واژگان وتحلیل دستوری و ساختاری آنها و مقایسه آن با واژگان و نام های مادی است که مورخین و زبانشناسان تاریخی به نتیجه های عمومی در باره زبان های ایرانی رسیده اند.

بطور خلاصه، در این شکی نیست که زبان ماد و از آنجمله آذربایجان کنونی ابتدا عبارت از زبان بومیان پیشا ایرانی مانند گوتیان و لولوبیان و هوری ها بوده، سپس با آمدن ماد ها مادی و یا ایرانی غربی شده و سپس با پارسی باستان جوش خورده و بعد از هخامنشیان تبدیل به «فارسی میانه» و یا «زبان پهلوی» شده که آن هم بتریج تبدیل به یک زبان واحد و مشترک ایرانیان شده است. اما طبیعتا زبان و یا درست ترش: لهجه و گونه پهلوی مثلا اردبیل با تبریز، تبریز با همدان و همدان با اصفهان و در مقیاسی بزرگتر زبان پهلوی ماد کوچک یعنی آذربایجان، کردستان و همدان از زبان پهلوی اصفهان فرق داشته است.

از نگاه همسایگان و آثار باستانی آنها چه؟ در نظر آنها ایرانیان کدام اقوام هستند، زبانشان چیست؟ مادی، پارسی یا چه؟

قبلا هم اشاره کردیم. مثلا منابع آشور و اورارتو چون همسایه ماد بودند و اتفاقا هر دو از سوی مادها سرنگون شدند، بیشتر از ماد ها صحبت میکنند. اما یونانیان که کمی دور تر هستند ابتدا از هر دو، هم ماد و هم از پرس یعنی پارس صحبت میکنند، بعد هم اساسا «پرس» می نویسند و منظورشان ایرانیان است، مگر اینکه مثلا در روایات جنگی از اقوام گوناگون ایرانی در گوشه های مختلف ایران سخن بگویند که بصورت جداگانه در جنگ شرکت  داشتند  و یا نقش بخصوصی بازی میکردند. و گرنه صرفنظر از اقوام گوناگون ایرانی، از نگاه یونانیان ماد و پارس هر دو یک ملت اند و زبانشان هم پارسی است.

پلوتارک مورخ یونانی حدودا ۲۱۰۰ سال پیش در کتاب «زندگی تمیستوکلس» (۷) که یک ژنرال آتنی دوره جنگ‌های یونان و ایران (۴۹۹ پ. م.) بود می‌نویسد: «(خشایارشاه هخامنشی) به تمیستوکلس اجازت داد تا در باره امور یونان سخن گوید. تمیستوکلس گفت سخن انسان همانند فرشی پر نقش و نگار است و نقش و نگار آن زمانی هویدا شود که فرش را بگسترند در حالیکه اگر فرش تا شود نقش و نگارش از بین رود – و از این جهت او (تمیستوکلس) فرصت خواست. پادشاه را این استعاره خوش آمد و به او فرصت داد. او یک سال وقت خواست. آنگاه بعد از آنکه زبان پارسی را بقدر کافی آموخت، خود (بدون مترجم) با پادشاه سخن گفت.»

—————————
(۱) دیاکونوف، الف، ص ۹۰
(۲) گیرشمن، رومن: ایران از آغاز تا اسلام، چاپ نهم، تهران ۱۳۷۲، ص ۱۲۳-۱۲۷
(3) Windfuhr, G.: Dialectology and Topics, in: Windfuhr, G.: The Iranian Languages, Routledge (UK,) 2009, pp. 5-42
(4) Windfuhr, G.: ibid
(5) Frye, Richard N.:History of Persian Language in the East; PDF, viewed on Sep 18, 2016
(6) Skjaervo, P. O. Old Iranian, in: Windfuhr, G.: The Iranian Languages, Routledge (UK,) 2009, pp. 43-47
(7) Plutarch: The Life of Themistocles, 5-29

 دسته‌ها:رنگارنگ