منتشر شد: تاریخ اختلاط ایرانیان و ترکان

منتشر شد: تاریخ اختلاط ایرانیان و ترکان، در فرمت پی دی اف، دانلود و چاپ آزاد برای استفاده شخصی و غیر انتفاعی، هرگونه حقوق دیگر محفوظ است. موسسه هائی که مایل به چاپ کاغذی کتاب هستند لطقا با نشانی ایمیل «چشم انداز» و یا

Djavadi.Abbas@gmail.com

تماس بگیرند.

فهرست مندرجات:

این کتاب.. . 1
تا اسلام.. . 13
دویست سال پیش از میلاد تا ۲۰۰ میلادی
بستر تاریخی 15
هسیونگ-نو و نخستین دولت های ترک 17
همسایگی و همگرائی 23
دولت های ترکیک 23
سغدیان و ترکان 26
اویغورها 29
خزرها 32
از اسلام تا صفویا ن 37
اسلام عربی-ایرانی 39
ز ایران و ترکان و از تازیان 42
اسلام ایرانیِ تر ک ها 47
سا ل های 800 تا 1000 میلادی … 47
کاشغری و فردوسی 51
هزار سال پیش.. . 55
اوایل هزاره دوم میلادی… ابتدا غزنویان، بعد سلجوقیان و خوارزمشاهیان.. . 55
مغو ل ها می آیند 59
تیمور و دوره تیموری 63
میان دوره ترکمنی 69
قراقویونلوها 71
آق قویونلوها 72
تغییر زبان 73

ترک و تاجیک» 75»
برآمدن صفویه 76
صفحه جدید تاریخ: صفویان 83
تقسیم شیرینی پیروزی 84
ایلات دخیل در تأسیس پادشاهی صفویان 85
فهرست قبایل قزلباش بنا به «دون ژوان ایرانی 86 »
تنش ترک و ایرانی 91
در س های چالدران 94
شوخی تاریخ 96
پیوست ها 101
تداوم تاریخی هویت ایرانی در دوره ترکا ن 103
پیش از اسلا م 103
نه تنها فردوسی – هویت ایرانی در روزگار غزنویا ن 107
پیچ و خم دوره سلجوقی 110
هویت ایرانی در عهد سلجوقی 113
دوره ایلخانی و تیموری 117
صفویان و هویت مشخ صتر ایرانی 120
اختلاط زبان ایرانیان و ترکان 127
زبا ن های کتبی و ادبی 130
زبا ن ها و لهجه های شفاهی 134
تأثیر فارسی بر ترکی 136
تأثیر ترکی بر فارسی 138
عامل ژنتیک در مناسبات ایرانیان و ترکا ن 143
ژنتیک آسیای غربی (ایران، ترکیه و خاورمیانه) 146
ژنتیک آسیای مرکزی و میانه 149
منابع اصلی 159
دیگر کتا ب های عباس جوادی

برای مطالعه و دانلود رایگان کتاب (جهت استفاده غیر انتفاعی)

روی این لینک کلیک کنیددسته‌ها:اختلاط ایرانیان و ترکان