انسان باستان

دمشق، شهر تجارت

نوشته هندریک ویلم وان لون ترجمه و تصحیح عباس جوادی فصل چهاردهم: دمشق، شهر تجارت شهر های باستانی مصر ازبین رفتند. نینوا و بابل امروزه تپه هائی پوشیده با خاک و آجر هستند. «خانه خدا» در اورشلیم زیر ویرانه های… به خواندن ادامه دهید ›

فنیقی ها، راندن کشتی ها به آنسوی افق

نوشته هندریک ویلم وان لون ترجمه و تصحیح عباس جوادی فصل پانزدهم: فنیقی ها، راندن کشتی ها به آنسوی افق پیشاهنگ باید آدمی جسور و کنجکاو باشد. گیریم که کسی در دامنه های یک کوه زندگی میکند. هزاران نفر، میلیون… به خواندن ادامه دهید ›

ایران، یونان و پایان دنیای باستان

نوشته هندریک ویلم وان لون ترجمه و تصحیح عباس جوادی فصل هفدهم: ایران، یونان و پایان دوران باستان آنگونه که دیدیم، داستان انسان باستان سرگذشت دست آوردهائی شگفت انگیز بود. در امتداد رود نیل، در میانرودان و سواحل دریای مدیترانه،… به خواندن ادامه دهید ›