اوایل اسلام

فراز و فرود خوارزم

جایگاه ماوراءالنهر و خوارزم در آسیای میانه در آمد در بخش گذشته سلسله گفتار «ریگ آمو: ماوراءالنهر در اوایل اسلام»  از فروپاشی دولت سامانیان و جایگزین شدن آن با دو دودمان ترک آسیای میانه سخن گفتیم: قراخانیان در ماوراءالنهر و… به خواندن ادامه دهید ›

منابع اصلی «ماوراءالنهر در اوایل اسلام»

منابع اصلی رشته نوشته های «ماوراءالنهر در اوایل اسلام» (*) منابع مرجع و آکادمیک در باره ماوراءالنهردر چند صد سال نخست  پس از پیدایش و گسترش اسلام، بسیارند. ما برای این نوشته اساسا از آثار زیر استفاده کرده‌ایم. در هر… به خواندن ادامه دهید ›