ماد و آتروپاتن

جایگاه زبان مادی و مشتقات بعدی آن

در این نوشته میخواهیم بطور خلاصه، تا اندازه ای که از دستمان برمیاید و برای دانش امروزی زبانشناسی تاریخی روشن است، به سرگذشت زبان مادی دردوره باستان و تغییر و تحول آن بصورت زبان ها و لهجه های بعدی و… به خواندن ادامه دهید ›

حدود تاریخی و ریشه نام آذربایجان چیست؟

حدود تاریخی آذربایجان در دوران باستان، یعنی مثلا سه هزار سال پیش، سرزمینی بنام «آذربایجان» موجود نبود. سرزمین کنونی آذربایجان بخشی از امپراتوری بزرگ ماد و پس از آن امپراتوری حتی بزرگتر هخامنشی بود. در دوران هخامنشیان، سرزمین آذربایجان بخشی… به خواندن ادامه دهید ›