آلفرد دو موسه

شعر «ای مرغ سحر» دهخدا و «بیاد آر» آلفرد دوموسه

حسن جوادی – شعر «ای مرغ سحر » دهخدا را همه بخاطر داریم که چگونه شبی در ایوردون سوئیس دوست از دست رفته اش میرزا جهانگیر خان صور اسرافیل را درخواب می بیند که به اومی گوید «چرا نگفتی او… به خواندن ادامه دهید ›