داریوش

ویل دورانت: ایران (۴) – آزمایشی در دولتداری

۴ – آزمایشي در دولتداری شاه – اشراف – سپاه – قانون – كیفری وحشیانه – پایتخت ھا – ایالات (ساتراپ نشینھا) – ھنر بزرگ مدیریت زندگی ایران بیشتر از مسائل اقتصادی به سیاست و جنگ بستگی داشت و ثروت آن سرزمین بر… به خواندن ادامه دهید ›