سید جواد طباطبائی

چگونه نمیتوان ازوحدت سرزمینی ایران دفاع کرد؟

عباس جوادی – مصاحبه «مهرنامه» با دکتر سید جواد طباطبائی در محیط مجازی و محافلی که بهر دلیلی نسبت به موضوع اقلیت ها و اقوام ایران علاقه ای دارند سر و صدا و گرد وخاک زیادی بپا کرده است که… به خواندن ادامه دهید ›