یحیی آرین‌پور

سرگذشت فکر تغییر خط فارسی

یحیی آرین‌پور گویا نخستین کسی که معایب الفبای ملل شرقی را دریافته و رسالاتی در این باب نوشته و نمونه‌هایی از خط جدید را ارایه داده و در پیشرفت آن کوشش‌ها کرده، میرزا فتح علی آخوندزاده، نویسندهٔ شهیر آذزبایجان است…. به خواندن ادامه دهید ›