بیست و پنج سال پیش: وضع زبان ترکی آذری در ایران

عباس جوادی – وضع و مشکلات ترکی آذری در ایران امروز. سخنرانی و بحث در اولین کنفرانس ترکی شناسان آلمان. 1987 (یعنی تقریبا بیست و پنج سال پیش) بزبان آلمانی. وضع و مقام اجتماعی زبان ترکی آذری در ایران در این مدت چه فرقی کرده است؟

روی لینک کلیک کنید Click on Situation

Situation and problems of Azeri Turkish in today’s Iran. Materials of the first conference of German Turkologists. 1987دسته‌ها:Deutsch, زبان و ادبیات