پهلوی، عربی و فارسی معاصر

(فصلی از کتاب «ریگ آمو، ایرانیان و ترکان ماوراءالنهر و خراسان در اوایل اسلام زبان فارسی که امروزه در ایران، افغانستان و تاجیکستان با لهجه هایی اندک متفاوت به عنوان زبان گفتار و نوشتار به کار میرود، فارسی «نو»، معاصر… به خواندن ادامه دهید ›

نوشته‌های تازه