حکایت همچنان باقی است…

(فصل پایانی کتاب «ریگ آمو» که به زودی منتشر خواهد شد.) این دفتر در اینجا به پایان می رسد. در ابتدا گفته بودیم که منظور از این نوشته، شرح مختصر سرگذشت ایرانیان و ترکان ماوراءالنهر یعنی ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان… به خواندن ادامه دهید ›

نوشته‌های تازه